Dokumenty

Baráčnická rychta - provozní řád

 

Účel a možnosti využití

 

I . Objekt Baráčnické rychty (dále jen ,,rychta") slouží veřejnosti ke společenským,

kulturním, vzdělávacím a volnočasovým aktivitám na základě smluv mezi městskou

částí Praha Šeberov (dále jen ..MČ"), případně pověřenou osobou (dále jen

,, správce " ) a jednotlivými uživateli.

2. Sdružená obec baráčníků (dále jen ,,baráčníci") na základě smlouvy o výpůjčce mezi

MČ a baráčníky výlučně a bezplatně užívá místnost vpravo od vstupních dveří

přístupnou z hlavní chodby v I. NP přes navazující přístupový prostor.

3. Další uživatelé mohou užívat na základě smlouvy uzavřené se správcem místnost v l.NP přístupnou z hlavní chodby proti vchodovým dveřím (dále jen ,,hlavní místnost") a zrcadlový sál, herničku a WC v 2. NP.

4. Baráčníci bezplatně užívají následující společné prostory společně s dalšími uživateli:

hlavní chodbu, přístupový prostor k vypůjčené místnosti, kuchyňku, WC, vše v 1. NP.

Ostatní prostory uvedené v bodu 3 mohou baráčníci užívat za stejných podmínek jako

další uživatelé na základě smlouvy se správcem.

5. Půdní prostor objektu není veřejně přístupný. Ve výjimečných případech může být použit pro uskladnění materiálu potřebného nebo sloužícího k činnostem a aktivitám

uvedeným v bodě I na základě smlouvy uzavřené se správcem za úplatu. Výši úplaty

za uskladnění určuje MČ.

 

 

Zásady užívání

 

I . Ve všech prostorách rychty platí zákaz kouření.

2. Ve všech prostorách rychty platí zákaz požívání alkoholických nápojů s výjimkou

místnosti vypůjčené baráčníkům při jejich pravidelných nebo jednorázových

společenských akcích. Ve výjimečných případech může být správcem po dohodě s MČ

při jednorázových společenských akcích pro dospělé konaných v hlavní místnosti

požívání alkoholických nápojů povoleno.

3. V zrcadlovém sále a herně platí zákaz konzumace jídla a nápojů.

4. Uživatelé jsou povinni dodržovat platné bezpečnostní, požární a hygienické předpisy

5. Uživatelé odpovídají za uzavření oken a vody, vypnutí světel a odpojení spotřebičů z el.

sítě s výjimkou chladicích nebo mrazicích zařízení.

6. Uživatelé jsou povinni zachovávat čistotu a šetřit zařízení a vybavení rychty.

7. Uživatelé nesmějí užívat prostory rychty k jiným než nasmlouvaným aktivitám.

 

 

Platnost a účinnost

 

l. Provozní řád byl schválen usnesením Rady městské časti Praha Šeberov z 3/94/2018 RMČ ze dne 11.4. 2018 a nabývá účinnosti 12.4.2018

 

 

Důležité kontakty

 

Správce:
Roman Kollár, tel.: 721 538 939

Úřad městské části Praha Šeberov, tel.: 244 911 713

Provozní řád dětské herničky

 

1.    Hernička je k dispozici pro všechny děti v předem daných termínech.

2.    Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně po celou dobu plně zodpovídá. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním zodpovídá jejich doprovázející osoba. Baráčnická rychta nenese zodpovědnost za tyto úrazy.

3.    Celý objekt je nekuřácký.

4.    Do herničky není povolen vstup zvířatům.

5.    Do herničky je z hygienických důvodů povolen vstup bez bot, v přezůvkách, nebo ponožkách.

6.    Konzumace jídla a pití je v herničce zakázána.

7.    Nenechávejte své děti v herně bez dozoru. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.

8.    Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností nebo osobám v karanténě.

9.    Doprovod dětí odpovídá za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v herně na zařízení či majetku herny, a to buď v případě úmyslného poškození, nebo v případě nedodržení provozního řádu.

10. Před odchodem děti vrátí hračky na původní místo.

11. Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky herny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba

Roman Kollár

721 538 939

info@baracnicka-rychta-hrncire.cz

Kontakty

721 538 939

K Šeberovu 805